0
Címlap > Információ > ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ OFFICE DEPOT WEBÁRUHÁZÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELÉSEKRE

AZ OFFICE DEPOT KFT. TERMÉKEINEK SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓAN

KIZÁRÓLAG SZAKMAI ÜGYFELEK (FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓK) RÉSZÉRE

 

I.               Bevezető rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet az Office Depot Kft. („Szolgáltató”, „Eladó”, OD”) a www.officedepot.hu weboldalon („Weboldalon”) található elektronikus áruházon („Office Depot Webáruház”) keresztül nyújt, kizárólag fogyasztónak nem minősülő vásárló („Vevő”, „Ügyfél”) részére.
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) kiadója az Office Depot Hungary Kft.. Az ÁSZF kiadásának célja az Eladó által Vevőnek – elsősorban papír és irodai – termékek szállítására és szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződési feltételek megállapítása.
 3. Az Office Depot Webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés annak leadását követően a teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.
 4. Az Office Depot Webáruházban történő vásárlásra kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak. A megkötött szerződést Szolgáltató nem iktatja, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, arra Magyarország joga az irányadó. A megkötött szerződés a Webáruházba történő regisztrációt követően hozzáférhető, annak tartalmát a Megrendelő elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
 5. A Szolgáltató személyére vonatkozó adatok:
  Szolgáltató cégneve: Office Depot Hungary Kft.
  Székhelye, és postai címe: 1146 Budapest, Szabó József u. 6.
  A Szolgáltatót bejegyző Cégbíróság neve, cégjegyzékszáma:01-09-662259
  A Szolgáltató adószáma: 12283790-2-42
  Ügyfélszolgálat: Office Depot Hungary Kft.
  Ügyfélszolgálati iroda helye: Pólus Center, Office Depot áruház: 1152 Budapest Szentmihályi út 131.
  Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől - szombatig: 9-20 óráig, vasárnap: 10-19 óráig.
  Telefon: +36 (20) 223-3232, +36 (1) 414 2349, +36 (30) 67890 87
  Internet cím: www.officedepot.hu

II.               Fogalom meghatározások

 1. Árjegyzék: az Eladó hivatalos internetes oldalán (www.officedepot.hu) közzétett Termékekre/Szolgáltatásokra vonatkozó listaárak. Az Eladó és a Vevő között szerződéssel megállapított egyedi, szerződéses árakat az Eladó jogosult indokolt esetben egyoldalúan módosítani, amelyről értesíti a Vevőt és amely módosítás az értesítés időpontjával hatályosul.
 2. Egyedi Termék/Szolgáltatás: egyéb, az Eladó által az OD Katalógusban nem kínált Termék/Szolgáltatás.
 3. Felek: Eladó és Vevő.
 4. Megrendelés: a Vevő egyoldalú jognyilatkozata, amely során a Vevő Termékeket/Szolgáltatásokat rendel meg az Eladótól, és amely a jelen ÁSZF­ben leírtakkal összhangban kerül elkészítésre, leszállításra.
 5. OD Katalógus a Termékek és Szolgáltatások konkrét jegyzéke – elektronikus formában elérhető az Eladó hivatalos internetes oldalán (www.officedepot.hu) – mely az Eladó által biztosított Termékek és Szolgáltatások adott időszakra vonatkozó, aktuális kínálatát és árát tartalmazza. Az OD Katalógus a fenti internetes oldalon való közzétételétől annak visszavonásáig hatályos. Az online megjelenő OD Katalógus frissítése folyamatos, évente egyszer nyomtatott formában is kiadásra kerül, mely utóbbi csak tájékoztató jellegű, információs anyag.
 6. Reklamáció: a Vevőnek a megvásárolt Termékkel/Szolgáltatással kapcsolatban felmerült kellékszavatossági igényének az Eladó irányában történő bejelentése.
 7. Szállítási cím: a Vevő által megadott természetbeni cím, mint a Termékek átvételének vagy a Szolgáltatások nyújtásának helye, mely Magyarország területén található.
 8. Szállítási okmány: az OD által kibocsájtott számla, illetőleg fuvarlevél, amelyek alapján történik a megrendelt Termékek/Szolgáltatások átadásának és átvételének igazolása az Eladó és a Vevő között.
 9. Szolgáltatás: az OD Katalógusban specifikált és kínált mindennemű termék illetve szolgáltatás.
 10. Termék: az OD Katalógusában, kiadványaiban kínált és specifikált áru, és/vagy bármilyen – a Vevő egyéni igénye alapján készült – termék.
 11. Vevő, Ügyfél: az a személy, aki a jelen ÁSZF­ben leírtakkal összhangban elektronikus úton rendel az Eladótól Terméket/Szolgáltatást, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) alapján nem minősül fogyasztónak. 

III.               Regisztráció

 1. Az Office Depot Webáruház szolgáltatásainak többsége regisztráció nélkül elérhető. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz és belépéshez kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
 2. A Főoldalon található Fiókom/Regisztráció menüpont alatt, az ott található űrlap kitöltésével lehet regisztrálni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az hozzáférhetővé válik illetéktelenek számára, bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menüben van lehetőség, ahol a korábbi megrendelések adatai is megtekinthetőek. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 3. Amennyiben a Vevő speciális kóddal rendelkezik, ún. szűkített terméklistát lát.

IV.               Terméktájékoztató, ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Tájékoztatás a termékekről: A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni. Az áruval kapcsolatos esetleges kérdéseit ügyfélszolgálatunk készséggel megválaszolja. Az általunk forgalmazott termékhez használati utasítást mellékelünk, amennyiben azt jogszabály előírja. Amennyiben véletlenül mégsem kapná kézhez az áruval együtt, kérjük, jelezze vevőszolgálatunknál, mielőtt az árut használatba veszi, és pótoljuk.
 2. A kiválasztott termék mellett Ft-ban feltüntetve található a termék nettó és bruttó vételára (illetőleg bruttó egységára), mely nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Utóbbiról a https://officedepot.hu/hazhozszallitas  oldalon tájékozódhat a Vevő.
 3. Az Eladó által a Vevő Megrendelése alapján rendelkezésre bocsátott Termékek/Szolgáltatások árait az Árjegyzék határozza meg. Egyedi Termékek/Szolgáltatások esetében a Felek egyedi árakban állapodnak meg.
 4. Nyilvánvalóan téves - pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltérő ár közzététele esetén – így pl. esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár estén - a Szolgáltató nem köteles a terméket ezen a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, de a módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
 6. Az ár tartalmazza az Eladó összes, a Termékek/Szolgáltatások szállításával kapcsolatos költségeit (elsősorban a Termék csomagolását, megjelölését, a megfelelő okmányok, szállítólevelek kiállításának költségét, valamint a szállítás biztosítását a Szállítási helyre, beleértve a biztosítást, amennyiben a felek a Szerződésben nem állapodtak meg másként), amennyiben a megrendelés értéke eléri a 15.000 Ft + ÁFA értéket. Amennyiben a Megrendelés értéke nem éri el a 15.000 Ft + ÁFA értéket, úgy a szállítás díj ellenében történik (szállítási díj), melynek mértéke 1000 Ft + ÁFA.
 7. Vevő a Szerződés szerint teljesíti fizetési kötelezettségét. Gyűjtőszámlás Vevő fizetési kötelezettségei a gyűjtőszámla kézhezvételétől számítódnak.
 8. Az ár a ténylegesen szállított Termékekért/Szolgáltatásokért kerül megfizetésre, mégpedig az Eladó számlája alapján, melyet a Termékek/Szolgáltatások Vevőnek való szállításának dátumával vagy az előtt állít ki, és a Termékek/Szolgáltatások szállítmányával együtt a szállítási helyre kézbesít, amennyiben a Szerződésben kimondottan nem szerepel más kézbesítési cím.
 9. Az Eladó által kiállított számla fizetési okmány és adóbizonylat, melynek tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak.
 10. A Vevő számára végzett első szállítás esetén – illetve addig, amíg nem születik átutalásos fizetésre vonatkozó megállapodás – Eladó jogosult készpénzfizetést kérni a Vevőtől a Termékek/Szolgáltatások átadása ellenében. Ugyanez érvényes, amennyiben a Vevő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik.
 11. A Vevő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat fizetésére köteles.

V.               Megrendelés menete

 1. A Szolgáltató a megrendelést a weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, miután az Ügyfél elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit és a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha az Ügyfél megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy szeretné megvásárolni őket, akkor azt a „Fizetés” gombra kattintva megteheti.
 2. A vásárlás következő lépéseként az Ügyfél kiválasztja a megfelelő:
  a. szállítási címet a bejelentkező neve melletti legördülő sávban
  b. kiszállítás dátumát (kérjük, számoljanak azzal, hogy Budapestre 24, vidékre 48-72 órán belüli szállítást tudunk vállalni)
  c. fizetési módot (utánvét, bankkártya, jogosultság esetén banki átutalás).
 3. Ha az Ügyfél egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Megrendelés” gombra kattint, a megrendelés leadása során az adatbeviteli hibákat javíthatja, elérhetőségeket adhat meg, illetve megjegyzést tehet.

 

VI.               Megrendelés visszaigazolása

 1. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően az Ügyfél részére előbb automatikusan, E-mailben visszajelzést küld arról, hogy az Ügyfél megrendelése megérkezett, annak feldolgozása megkezdődött. Amennyiben ez az automatikus visszajelzés a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül megszűnik.
 2. A megrendelés Szolgáltatóhoz érkezését követően az Ügyfél részére a Szolgáltató a megrendelés teljesíthetőségéről is küld egy visszaigazoló E-mailt, a következő 24 órán belül. Ettől eltérően, amennyiben az Ügyfél hétvégén, vagy munkaszüneti vagy ünnepnapon adja le megrendelését, akkor a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolásáról a következő munkanapon küld a Szolgáltató E-mailt.

VII.               Szállítás és fizetési feltételek

 1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut saját szállítóeszközeivel vagy futárcég igénybevételével szállítja ki az Ügyfél által megadott címre. Díjmentesen akkor, ha az adott megrendelés értéke elérte a nettó 15.000 Ft-ot, melyről a https://officedepot.hu/hazhozszallitas  oldalon tájékozódhat.
 2. A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. A szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából csakis akkor minősülnek egy megrendelésnek, amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi a megjegyzés rovatban, hogy már rendelt, és a Szolgáltató visszajelzése alapján mód van a rendelések összevont kezelésére. Egyéb esetben az ugyanazon napon, de különböző időpontokban leadott megrendelések külön kerülnek feldolgozásra és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.
 3. A megrendelt és visszaigazolt termék kiszállítására 3-5 munkanapon belül kerül sor. A Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az Ügyfélnek a kiszállítás idő intervallumára vonatkozó igényét. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. Egyedi igény, ill. készleten nem lévő termék rendelése esetén a szállítás időpontjáról külön egyeztetésre kerül sor.

VIII.               Termék/Szolgáltatás megrendelése

 1. A Megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat, amennyiben a felek nem állapodnak meg másként:
  (a) a Vevő – hatályos cégnyilvántartásban szereplő – cégneve, vállalkozásának helye/székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
  (b) a Vevő nevében a Megrendeléssel kapcsolatban (beleértve a szállítmány átvételét) eljárni jogosult személy családi és utóneve, és kapcsolattartási adatai (telefon, fax, e-mail). Amennyiben megrendelő a fenti adatokat megadja, Eladó úgy tekinti, hogy Megrendelő személy jogosult rendelést leadni a Vevő vállalat nevében, vagy a rendelést a vállalat hivatalos képviselője jóváhagyta.
  (c) a megrendelt Termék/Szolgáltatás típusa és mennyisége,
  (d) a Termék/Szolgáltatás jelölése az OD Katalógusban szereplő tételek szerint (cikkszám), (e) a Termékek/Szolgáltatások átadására és átvételére meghatározott címet (Szállítási cím), amennyiben ez különbözik az a), b) pontban megadott címtől,
  (f) cégkivonat, esetleg vállalkozói engedély másolat, banki kivonat, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta hitelesítés a Megrendelés mellékleteként, amennyiben ezek már előzőleg nem lettek benyújtva az Eladónak, és amennyiben az Eladó ezeket kifejezetten kéri.
 2. A leadott és visszaigazolt Megrendeléséhez a Vevő kötve van a teljesítés időpontjáig. Amennyiben az Eladó nem rendelkezik a Vevő által kért határidőben a teljesítéshez szükséges mennyiségű megrendelt Termékkel/Szolgáltatással, ezt E-mailben jelzi a Vevőnek, és a Vevőt a megrendelt Termékekre/Szolgáltatásokra vonatkozóan várólistára sorolja, és a Megrendelését foglalási nyilvántartásban (ún. rezerváció) vezeti, kivéve, ha a Vevő a Megrendelést (vagy annak egy részét), ezen értesítést követően visszavonja. Amennyiben az ilyen Megrendelés teljesítése nem történik meg legkésőbb egy hónapon belül, úgy az ilyen Megrendelés visszavontnak tekintendő, úgy kell tekinteni, mint ha le sem adták volna. 
 3. Bármilyen hiányosság felmerülése esetén – elsősorban a Termékek/Szolgáltatások megrendelésére jogosult személyek adataiban talált eltéréseknél, vagy a Megrendelésen lévő aláírás és a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta hitelesítés közötti eltérés esetén – az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelés szerinti teljesítést, vagy kérni a Megrendelés utólagos írásos megerősítését.
 4. Az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelést, amennyiben a Vevő a Megrendelés kiállításának napjáig nem rendezte az Eladóval szemben fennálló összes esedékes fizetési kötelezettségét.
 5. Az Eladó az OD Katalógus érvényességi ideje alatt is jogosult befejezni vagy felfüggeszteni az OD Katalógusban megrendelt bármilyen termék szállítását.

IX.               SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 1. Ha Felek másként nem rendelkeznek, a Termékek/Szolgáltatások a Vevő által a Megrendelésben rögzített helyre (helyekre) kerülnek leszállításra.

 2. A Vevő köteles átvenni a megrendelt Termékeket/Szolgáltatásokat, és az átvétel során a szállítmányt gondosan átnézni és ellenőrizni. A Termékeket Eladó a Megrendelésben megadott szállítási címen egy – Vevő által meghatározott – helyre pakolja le. A Termékek/ Szolgáltatások átvételét a Vevő írásban igazolja a Szállítási okmányon, amivel a Vevő igazolja a Termékekre/Szolgáltatásokra vonatkozó átvett dobozok számának egyezését, és azok külső sértetlenségét is. A Vevő biztosítja, hogy a Szállítási okmányban szereplő igazolás tartalmazza a Vevő pontos megjelölését, az átvételt igazoló személy családi és utónevét. A Vevő felelőssége, hogy a Termékek/Szolgáltatások átvételét az erre jogosult személy végezze.

 3. A Vevő előre értesíti az Eladót a Termékek/Szolgáltatások a Szállítási helyen történő átvételére jogosult személyek jegyzékéről (elsősorban a Megrendelésen). Ennek hiányában vagy amennyiben ilyen személy nincs jelen a Termékek/Szolgáltatások kézbesítésekor, úgy az Eladó az áru átvételét általában igazoló személyt, vagy az adott esetben a Vevő irodáiban a szállítmányok átvételével megbízott személyt tekinti a Termékek/Szolgáltatások átvételére jogosult személynek. Amennyiben a Vevő nem biztosítja, hogy a Termékek/Szolgáltatások átvételét a kijelölt személyek végezzék, nem követelheti ebből kifolyólag a Szerződés érvénytelenítését, vagy a Szerződésből következő kötelezettségei alól való mentesülést. A Vevő felelőssége biztosítani, hogy a Termékeket átvevő személy a Vevő nevében és képviseletében jár el, és az ilyen személy által tett jognyilatkozatok közvetlenül a Vevőt jogosítják és kötelezik.

 4. Amennyiben a szállítást követően a szállítmánnyal kapcsolatban bárminemű kétség merülne fel a Szállítási okmányokon szereplő, pontatlan vevői rendelés miatt, a Termékek/ Szolgáltatások szállítása megfelelően teljesítettnek, és a Vevő által átvettnek tekintendő, kivéve, ha a Vevő bebizonyítja, hogy az Eladónak tudnia kellett arról, hogy a szállítás a hozzá tartozó Megrendeléssel ellentétben történt.

 5. Vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Eladót a Termékek/ Szolgáltatások átvételére megadott Szállítási helyek módosulásáról. Az értesítés időpontjáig a Termékek/Szolgáltatások eredeti szállítási helyekre történő szállítása szerződésszerű teljesítésnek minősül, és Eladó nem felel a Termékek/Szolgáltatások ilyen szállításával kapcsolatban keletkezett esetleges késedeleméért vagy károkért.

 6. A Termékek Szállítási okmánnyal igazolt átvétele pillanatában (azaz a birtokbaadáskor) a kárveszély átszáll a Vevőre. Az átadott és átvett Termékek tulajdonjoga csak e Termékek ellenértékének teljes kifizetését követően száll át a vevőre (tulajdonjog fenntartás).

 7. Felek kötelesek jóhiszeműen és tisztességesen együttműködni oly módon, hogy az Eladó Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíthesse. A Vevő köteles az Eladó részére a megrendeléskor megadni a megrendelt Termékek/Szolgáltatások szállításához szükséges összes információt, anyagot, jellemzést, magyarázatot. A Vevő késedelme kizárja az Eladó késedelmét (a Termék/Szolgáltatás szállítási  határidejére a Vevő késedelme halasztó hatályú).

 8. A Vevőnek jogában áll az átvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaadni a véletlenül megrendelt termékeket, amennyiben a Termékek láthatóan használatlanul, sértetlen, továbbértékesítésre alkalmas állapotban, bontatlan, eredeti csomagolásban kerülnek visszaszolgáltatásra. A fenti feltételek teljesítése mellett az Eladó kötelezettséget vállal a Termékek visszavételére, és az ilyen Termékekért kifizetett ár visszatérítésére. A Vevő nem jogosult azonban visszaadni:
  (a) a számára egyedileg készült és megrendelt Termékeket, valamint gyorsan romló, elhasználódó vagy elavuló Termékeket (pl. egyedi bélyegzők, logózott termékek mint borítékok, tollak, stb.),
  (b) irodabútor típusú termékeket, melyeknél a szerelés már elkezdődött, vagy befejeződött, illetőleg a Vevő egyedi megrendelésére gyártott egyedi bútorok esetén.

 9. Az Eladó jogosult a kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozó bevonására.

 10. Amennyiben a rendelt Termék nem elérhető, az Eladó jogosult felajánlani a Vevőnek azonos felhasználási célú, de a megrendeltnél jobb minőségű Termékek szállítását.

 11. Az Eladó a Szerződés alapján a kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozó bevonására jogosult. Ilyen esetben Eladó úgy felel a teljesítésért, mintha a teljesítést ő maga végezte volna. 

 12. Az Eladó jogosult más kivitelezésű Termékek szállítására a Vevőnek, mint amilyeneket a Vevő megrendelt, feltéve, hogy a valóságban szállított termékek a Vevő által megrendelt Termékekkel legalább azonos minőségűek, és azonos felhasználási céllal rendelkeznek.

 13.  A Termékek/Szolgáltatások szállítása, melyek értéke egyenként vagy együttesen nem haladja meg az 15.000 Ft értéket + ÁFA, a szállítási címre díj ellenében történik (szállítási díj), melynek mértéke 1.000 Ft + ÁFA.

X.               A szavatosságra vonatkozó szabályok

 1. Az Eladó felel a szállított Termékek/Szolgáltatások mennyiségéért és minőségéért, tehát azért, hogy a Termékek/Szolgáltatások mennyiségük/terjedelmük és minőségük tekintetében megegyeznek a Megrendeléssel  és megfelelnek az irányadó jogszabályoknak.
 2. Az Eladó az összes Termékre/Szolgáltatásra a Ptk. szerinti kellékszavatosságot vállalja, mely a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
 3. A kellékszavatossági felelősség alapján a Vevő az őt megillető jogokat az Eladónál reklamáció útján érvényesítheti, amelyet a hiba észlelését követően haladéktalanul köteles megtenni.
 4. Az átvételnél látható hibák (a továbbiakban „Látható hibák”) alatt a következő értendő:
  (a) a Termékek/Szolgáltatások mennyiségi hibája, amely alatt a Szállítási okmányon szereplő, és a valóságban átvett csomagmennyiség vagy termékmennyiség közötti különbség értendő,
  (b) a Termékek/Szolgáltatások minőségi hibája, melyet a Vevő észlelt, vagy megfelelő gondosság mellett az átvétel során észlelhetett volna a Termékek/Szolgáltatások átvételét követően.
 5. A látható hibákat a Vevő köteles legkésőbb a Termékek/Szolgáltatások átvételét követő 7 munkanapon  belül jelezni. A Látható hibák bizonyítása vita esetén a Vevő kötelezettsége.
 6. A Termékek/Szolgáltatások Megrendelésben meghatározott mennyisége és szállított és átvett mennyisége közötti eltérés nem tekintendő hibának, ha a Felek a részteljesítést nem zárták ki.
 7. Rejtett hibák alatt értendők az egyéb, nem látható hibák, tehát azok a hibák, melyek a Termékek/Szolgáltatások átvétele idején vitathatatlanul léteztek, azonban a Vevő ezeket a tőle elvárható legnagyobb körültekintés és gondosság mellett sem észlelhette („Rejtett hibák”). A Rejtett hibák bizonyítása a Vevő kötelezettsége.
 8. A Vevő köteles a Termékek/Szolgáltatások átvétele során elvégezni a Termékek/Szolgáltatások ellenőrzését a látható hibák kiderítése céljából.
 9. Vevő kötelessége szállításkor az átvett Termékek számát a Szállítási okmányon igazolni.
 10. Reklamáció esetén a Vevő a következő adatokat adja meg szolgáltató részére:
  • a Vevő megnevezését,
  • a reklamált Termék/Szolgáltatás nevét és cikkszámát,
  • a hibás/hiányzó Termék/Szolgáltatás mennyiségét,
  • a hiba, vagy a hiba megnyilvánulási módjának leírását,
  • a Vevő nevében ez ügyben eljárni jogosult személy megnevezését,
  • a reklamált Termék/Szolgáltatás átvételének időpontját és a vonatkozó Szállítási dokumentum számát,
  • dátumot és a Vevő aláírását.
 11. Az Eladó a reklamációt  a reklamáció kézbesítésétől számított 30 napon belül igyekszik rendezni. Az új teljesítés is elismert reklamációnak számít az eladó Részéről. A reklamációt a hiba típusának figyelembevételével az Eladó intézi, a következők szerint:
  (a) a látható hibákat az Eladó hiányzó teljesítésének pótlásával, vagy a hibás teljesítésének cseréjével hibátlanra, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a nem szállított Termékek/ Szolgáltatások kifizetett árának visszafizetésével, illetőleg jóváírásával.
  (b) a rejtett hibákat az Eladó hibás teljesítésének cseréjével hibátlanra, a kifizetett ár visszafizetésével, illetőleg jóváírásával a visszaszolgáltatott hibás termékek ellenében, vagy a hibás Termékek/Szolgáltatások javításával.
 12.  Az Eladó különösen nem vállal felelősséget a Termékek következő hibáiért:
  (a) a Termék csomagolásának hibái, melyek a Termékek átadása és átvétele során nem lettek megreklamálva és jegyzőkönyvezve,
  (b) a Termék mechanikai sérüléséből eredő hibák, melyek okozója a Vevő vagy harmadik személy.
 13.  A rendelésre, bizonylatra vonatkozó folyamatban lévő reklamáció nem jogosítja fel a Vevőt a Termékek/Szolgáltatások árának meg nem térítésére, kivéve, ha az Eladó és a Vevő nem egyeznek meg másként.

XI.               Kapcsolattartás

 1. A Vevő és az Eladó kapcsolattartási postacíme a Szerződésben szereplő székhelyük címe, amennyiben a Felek nem állapodtak meg más kapcsolati címben.

 2. Az Eladó kapcsolattartási címe a Vevő bármilyen értesítése és közlése fogadásához (elsősorban Megrendelések, reklamációk, stb.), amennyiben a Felek nem állapodtak meg másként, a következő:
  Az Eladó székhelyének címe:
  OFFICE DEPOT HUNGARY Kft., 1146 Budapest, Szabó József u. 6. Telefon és fax számok: Tel.: 06­40 / 55­66­77; Fax: 06­40 / 55­66­55, és E­mail címek: „rendeles@officedepot.hu”, „info@officedepot.hu
  és „reklamacio@officedepot.hu”, valamint az internetes üzlet címei: www.officedepot.hu

 3. Az adott kapcsolati helyeket (címeket, számokat) az Eladó a saját hivatalos internetes oldalán (www.officedepot.hu) teszi közzé.

 4. Mindkét szerződő fél jogosult bármikor módosítani a kapcsolati címeket/személyeket/számokat, azonban erről köteles a másik felet előzőleg írásban értesíteni.

XII.               Kártérítés

 1. Felek felelősséggel tartoznak a másik félnek a Szerződésből következő jogi kötelezettségei megszegésével okozott károkért, kivéve, ha az érintett bizonyítja, hogy egyrészt úgy járt el, ahogy az az adott esetben általában elvárható, másrészt a kár a felelősségét kizáró ok(ok)ból következett be.

 2. Felelősséget kizáró oknak tekintendő bármilyen olyan esemény – vagy események összessége – melyek a felelős fél megfelelő ellenőrzésén kívül állnak, bekövetkezésük a fél akaratától független, és akadályozzák a felet a Szerződésből következő kötelezettségek teljesítésében.

 3. A felelősséget kizáró körülmények bekövetkezéséről az érintett fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet, ellenkező esetben elveszíti a jogát e körülmények következményeinek érvényesítésére. A körülmények fennállásának megszűnése után az érintett fél köteles azonnal értesíteni a másik felet a pótteljesítés időpontjáról. Az Eladó teljesíti a jelen bekezdésben szereplő kötelezettségeit az ilyen körülmények létrejöttéről/megszűnéséről a saját hivatalos internetes oldalán (www.officedepot.hu) való tájékoztatás közzétételével.

 4. Amennyiben nincs kifejezetten más rendelkezés, a felek nem fizetnek kölcsönösen egymásnak kártérítést: a Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkező kieső nyereségért; kivéve, amennyiben a kár a felelős fél csalási szándékán alapuló magatartás, szándék vagy gondatlanság következményeként keletkezik.

 5. Az Eladónak nem keletkezik kötelezettsége az olyan szerződést biztosító mellékkötelezettségek (pl. kötbér) teljesítésére, olyan esetben, amikor a teljesítés elmaradása az Eladónak nem volt felróható, vagy nem teljesítése a felelősséget kizáró körülmények okán történt.

XIII.               Vegyes és záró rendelkezések

 1. Mindkét szerződő Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet minden, a Szerződésben nem szereplő tényről, mely befolyásolhatja a Szerződésből  következő kötelezettségek teljesítését.

 2. A Vevő nem jogosult átruházni és engedményezni a Szerződésből következő jogait és kötelezettségeit sem részben, sem egészben az Eladó előzetes írásos jóváhagyása nélkül. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy alaptalanul nem utasítja el ilyen jóváhagyás megadását.

 3. Az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott összes személyes adatot szigorúan bizalmasnak tekinti, és kijelenti, hogy azokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek és a saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli.

 4. A Szerződés megkötése Magyarország jogrendje alapján történik, és minden olyan kérdésben, amelyet a jelen ÁSZF nem szabályoz, a Ptk.  és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2017. február 22.

Ugrás az oldal tetejére
Copyright: Office Depot Hungary 2018