Klubkártya

Megosztom:

Klubkártya

Legyen Ön is Office Depot Klubtag!

Az Office Depot Klubprogram keretein belül még több kedvezményre jogosult!

Miért előnyös ez Önnek?

  • megrendelése minden nettó 100 Ft-ja 1 Klubpontot ér
  • klubpontjait bármikor beválthatja termékekre vagy ajándékokra, sőt 2014. január 2-ától fizetőeszközként is használhatja
  • klubpontjai egyenlegét nyomon követheti

Office Depot Klub - Részvételi Szabályzat

 

1.  Az Office Depot® Klub tag­ja le­het az Office Depot® min­den Vá­sár­ló­ja. A program­ban va­ló rész­vé­tel ki­zá­ró­lag az itt fel­tün­te­tett sza­bá­lyok és fel­té­te­lek sze­rint le­het­sé­ges.

2.  A prog­ram­ban részt ve­het­nek azon ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek, akik 18. élet­é­vü­ket be­­töl­töt­ték, füg­get­le­nül at­tól, hogy egy vagy több jo­gi személyt kép­vi­sel­nek.

3.  Ön az Office Depot® Klub prog­ram részt­ve­vő­jé­vé ak­kor vá­lik, ha az Office Depot® áru­ház­ban, interneten vagy katalógusos értékesítés alkalmával lega­lább egy­szer vá­sárol. A Klubtagság nem automatikus, igényelni kell a je­lent­ke­zé­si la­p ki­töl­tésével, amelyet az áruházi vevőszolgálatnál lehet leadni, vagy az Ügyfélszolgálatunkra faxon vagy e-mailben eljuttatni.

4.  Az Office Depot® Klubkár­tya át­vé­te­le bi­zo­nyít­ja a Klubtag­sá­got, a Klubkártya átvételét követően az aktiválás 10 munkanapon belül megtörténik. Nem tar­to­zik a prog­ram­ba az a vá­sár­lás, amely a je­lent­ke­zé­si lap leadá­sa előtt fe­je­ző­dött be.

5.  Az Office Depot® Klub prog­ram­já­nak részt­ve­vői vá­sár­lás­kor Klubpon­to­kat kap­nak a 8-as pont ér­tel­mé­ben. A Klubpon­tok meg­szer­zé­sé­nek fel­té­te­le a kár­tya vá­sár­lás meg­kez­dé­se előt­ti be­mu­ta­tá­sa, vagy a Klubkár­tya szá­má­nak mega­dá­sa (ha pl. te­le­fo­non, te­le­faxon vagy Interneten tör­té­nik a rende­lés).

6.  Az össze­gyűj­tött Klubpon­to­kat bármely az áruházunkban forgalmazott ter­mékünkre bevált­hat­ja.

7.  A kü­lön­bö­ző Klubkár­tyák szám­lá­ján gyűj­tött Klubpon­tok nem összeg­ződ­nek auto­matikusan.

8.  Klubpont­ja­i­nak szá­mát az aláb­bi­ak sze­rint szá­mít­juk ki: min­den net­tó 100 Ft után az Office Depot®-tól a Vásárló 1 Klubpon­tot kap. Ha a szám­la ér­té­ke nem osztha­tó mara­dék nél­kül 100-zal, ak­kor a pont­szám a ma­te­ma­ti­kai kerekítés sza­bá­lyai alap­ján ke­rül meg­ál­la­pí­tás­ra.

9.  A Klubkártya felmutatása esetén az áruházi Business Service Center szol­gáltatások (fénymásolás, nyomtatás, fotónyomtatás, névjegykártya készítés, laminálás, spirálozás, lyukasztás) árából 10% árengedményre jogosult. Az árengedmény nem vonatkozik a DHL- szolgáltatásra, a házhoz szállítás díjára és bélyegzőkészítésre.

10. Aján­dékbe­vál­tás­nál az ajándék bruttó értékének meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű Klubpont le­vo­nás­ra ke­rül Vásár­lónk Klubkár­tyá­já­ról. Ajándékbeváltáskor a Klubkártya-tulajdonos, vagy a Klubkártya regisztráció alkalmával megjelölt kapcsolattartó személy köteles személyi okmányokkal igazolni magát. Amennyiben nem a regisztrált személy szeretné a Klubpontokat ajándékra beváltani, szükséges a Kártyatulajdonos írásos felhatalmazása.

11. Aján­dékbe­vál­tá­st kö­ve­tő­en Vá­sár­ló­nk újabb vá­sár­lá­sa­ival, to­váb­bi Klubpon­tok gyűj­t, amellyel is­mé­tel­ten jo­go­sult­sá­got szerezhet to­váb­bi aján­dék(ok)ra.

12. Aján­dék­ra szer­zett jo­go­sult­sá­got kész­pénz­re nem vál­tunk be. Rek­la­má­ció ese­tén sem igé­nyel­he­tő kész­pénz, csak a hi­bás ter­mék hi­bát­lanra cse­ré­lé­se.

13. Az össze­gyűj­tött Klubpon­to­kat minden évben ja­nu­ár 31-ig lehet be­vál­ta­ni. Abban az eset­ben, ha a Klubpon­to­kat nem hasz­nál­ják fel, azok ér­té­kü­ket vesz­tik. Minden év február 1-jétől új Klubpont gyűjtőprogram indul.

14. Az ajándék át­ve­he­tő az Office Depot® áru­házak­ban a Klub­kár­tya és Klubkártya tulajdonos személy azonosságának igazolását köve­tően. Te­le­fo­non, faxon vagy az Interneten leadott ajándék igény esetén az ajándékot a leg­kö­ze­leb­bi meg­ren­de­lés­kor jut­tat­juk el. Mindkét esetben előfordulhat esetleges készlethiány, ilyen esetben kérjük szíves türelmüket az ajándék beszerzéséig.

15. A Klubkár­tya el­vesz­té­se ese­tén má­sik kár­tyát adunk ki, 1000 Ft meg­fi­ze­té­se és a sze­mé­lyi iga­zol­vány fel­mu­ta­tá­sa ese­tén.

16. Az Office Depot® fenn­tart­ja ma­gá­nak a jo­got, hogy a Vásárló fi­ze­té­si ké­se­delme ese­tén az össze­gyűj­tött Klubpon­tok egy ré­szét, vagy az egé­szet megvon­ja.

17. A Office Depot® Klubtag­ja­i­tól az aján­dé­kok­hoz kap­cso­ló­dó, jog­sza­bály ál­tal rög­zí­tett adó­kö­te­le­zett­sé­get az Office Depot® át­vál­lal­ja, ha Vá­sár­lónk az ehhez szük­sé­ges ada­to­kat biz­to­sít­ja.

18. Az Office Depot® a ki­a­dott Klubkár­tyák­ról nyil­ván­tar­tást ve­zet. Az Office Depot®ügy­ve­ze­té­se kö­te­le­zett­sé­get vál­lal ar­ra, hogy mun­ka­társai a nyil­ván­tar­tást (a je­lent­ke­zé­si la­pon sze­rep­lő in­for­má­ci­ókat) csak és ki­zá­ró­lag ar­ra fog­ják hasz­nál­ni, hogy Klubtag­ja­ik­kal marketing célú kap­cso­la­tot tartsanak.

19.  Az Office Depot® fenn­tart­ja ma­gá­nak azt a jo­got, hogy vissza­­u­ta­sít­sa a Klubpon­tok be­vál­tá­sát, ha fenn­áll an­nak a gya­nú­ja, hogy a Klubpon­to­kat szabály­ta­la­nul sze­rez­ték.

A Klubkártya igénylés feltételeiről és a részleteiről, kérjük, hogy érdeklődjön áruházaink vevőszolgálatán, ügyfélszolgálatunkon vagy kapcsolattartójánál!